1625395081769_havinaheal-8-me.jpg

Soin­tu­kyl­py ja mitä hoidossa tapahtuu?

Soin­tu­kyl­py tai soin­tu­ren­tou­tus on voi­maan­nut­ta­va kokemus

Sointukylpy, sointurentoutus tai äänimaljameditaatio on kehon ja mielen kokonaisvaltainen kokemus, jonka syvärentouttava vaikutus säilyy keholla useita päiviä. Sointukylvyssä äänimaljoja soitetaan ilman kehokosketusta, kehon vierellä.  


Kylpy-nimitys onkin mielestäni ihanan konkreettinen, sointujen ja väreiden yhteisvaikutus kehon ja mielen tasolla on (vesi)kylvyn tavoin erittäin puhdistava ja voimaannuttava, jossa murheet ja huolet valuvat pois jättäen puhdistuneen ja uudistuneen tunteen. Monet kuvaavat tuntemusta sointukylvyn aikana syvärentouttavana ja meditatiivisena, jolloin keho vaipuu unen rajamaille, ihanan keveään ja pehmeään olotilaan.


Havinassa sointukylvystä pääsee nauttimaan Viertolan äänimaljastudiolla yksilö- tai parihoitona. Sointurentoutus on mahdollista toteuttaa myös toivomassasi lokaatiossa, esimerkiksi kotonasi tai yrityksen tiloissa, sovittaessa jopa 40 hengen ryhmälle. Varaa tästä aika yksilö- tai parirentoutukseen >>

1631080141105_Sointukylpy%20kuvat%20blogiin-me.png

Soin­tu­kyl­py työ­hy­vin­voin­ti­päi­väs­sä tai muussa ta­pah­tu­mas­sa

Sointukylpy soveltuu hyvin monenlaisten tapahtumien oheen. Monet rakastavat sointurentoutusta kahdenkeskeisenä aikana, esimerkiksi pariskuntana tai vanhempi-lapsi -parina. Sointukylpy kasvattaa jatkuvasti suosiotaan erilaisten työ­hy­vin­voin­ti­päi­vien ohjelmanumerona ja muissa tapahtumissa, kuten polttareissa, babyshowereissa, vai­kut­ta­ja­ta­pah­tu­mis­sa ja illanistujaisissa. Sointurentoutus on omiaan myös joogaharjoitusten loppu- tai alkurentoutukseen. Jos olet kiinnostunut sointukylvyn nauttimisesta omassa lokaatiossa, yrityksen tiloissa tai muualla, niin otathan rohkeasti yhteyttä. Täältä löydät tietoa yrityksille räätälöidyistä ratkaisuista>> 


Kuulen mielelläni millaisia toiveita sinulla on. Yhteystiedot löytyvät täältä >>

1628019324168_Sointukylpy-me.jpg

Mitä soin­tu­kyl­vys­sä tapahtuu?


Sointukylvyssä lepäillään lattialla puolipehmeällä alustalla rennosti ja lämpimästi, halutessasi viltin alla. Sointurentoutuksen kesto on 45 minuuttia, jonka aikana saat hellän ja uudistavan kylvyn äänen ja väreiden hyvää tekeviä vaikutuksia. Äänimaljojen väreet ja soinnit vaikuttavat erittäin kokonaisvaltaisesti kehon ja mielen tasolla.


Instrumentteina sointukylvyssä voi olla useita erikokoisia äänimaljoja, tuuli-/koshikelloja ja gongi tai useampiakin gongeja. Voit tutustua Havinassa käytettäviin instrumentteihin täällä lisää >>  Ja jos haluat lukea enemmän äänimaljojen ominaisuuksista, kannattaa klikkailla tälle sivulle lukemaan lisää >> 


Joissain sointukylvyissä myös rentouttajan ääni toimii yhtenä instrumenttina joko laulun, hyräilyn tai puheen muodossa.


Sointukylpy voi olla myös sanallisesti ohjattu, ns. sointumatka, jossa rentouttaja ohjaa sointujen tahdissa meditaatiomatkan. Mikä ihaninta, sointumatkojen teemoissa vain mielikuvitus on rajana. Kuvittele vaikka itsetuntoa kohottava matka omille juurillesi, tai sisäistä ääntäsi vahvistava matka sydämesi äärelle. Kannattaa siis rohkeasti kysyä, jos sinulla on jokin tietty toive, teema tai haaste mielessä, mihin haluaisit sanallisesti ohjatussa sointumatkassa paneutua.


Kysy lisää sointukylvyn toteuttamisesta toivomallasi tavalla tai omassa kohteessasi

susanna@havinaheal.fi

1625395081769_havinaheal-8-me.jpg

"Sointukylpy oli kuin matka omaan sisäiseen maailmaan, josta oli haikea palata takaisin. Pitkän työpäivän jälkeinen sointukylpy oli tosi rentouttava ja oloa virkistävä kokemus, jonka haluan ottaa osaksi stressinhallintaa jatkossakin."

- Sanna

Mitä hy­vää­te­ke­viä vai­ku­tuk­sia soin­tu­kyl­vyl­lä on?


Vai­ku­tuk­sil­taan soin­tu­kyl­py on hyvin sa­man­lai­nen kuin ke­ho­kos­ke­tuk­ses­sa tehtävä ää­ni­mal­ja­ren­tou­tus.  Voit lukea ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­ses­ta, eli ää­ni­mal­ja­hie­ron­nas­ta lisää täällä >> Maljojen ja muiden in­stru­ment­tien ääni ja värähtely saavat kehossa aikaan sy­vä­ren­tout­ta­van tilan, joka mah­dol­lis­taa koko­nais­val­tais­ten ren­tou­tu­mi­sen, ehey­ty­mi­sen, energian ko­hoa­mi­sen ja oman voiman löy­tä­mi­sen.

Sy­vä­ren­tou­tuk­sen vai­ku­tuk­sia ovat tun­ne­tus­ti myös mm.  pa­ra­sym­paat­ti­sen hermoston ak­ti­voi­tu­mi­nen. Tällaista ren­tout­ta­vaa ja eheyt­tä­vää vai­ku­tus­ta haetaan myös esi­mer­kik­si läs­nä­olo­har­joi­tuk­sil­la, hen­gi­tys­har­joi­tuk­sil­la, me­di­taa­tiol­la ja joogalla. Ren­tou­tuk­sel­la myös mer­kit­tä­vä vaikutus aivojen ke­mial­li­seen toi­min­taan mm. ta­sa­pai­not­ta­va­na vai­ku­tuk­se­na ja kivun tun­te­muk­sien vä­he­ne­mi­se­nä. Myös rau­hoit­tu­mi­nen, nu­kah­ta­mi­nen ja unen laatu hel­pot­tu­vat kehon ja mielen ren­tou­tu­mi­sen seu­rauk­se­na. Ener­gia­ta­son nousu, vir­kis­ty­mi­nen, ja kes­kit­ty­mis­ky­vyn ja oppimisen pa­ran­tu­mi­nen ovat muutamia lu­kui­sis­ta hyödyistä.


Missä ja miten soin­tu­kyl­vys­tä pääsee naut­ti­maan joko yksin tai ryhmässä?


Havinan soin­ty­kyl­vys­tä pääset naut­ti­maan ää­ni­mal­jas­tu­diol­la Vantaan Vier­to­las­sa, sekä mah­dol­li­suuk­sien mukaan myös omassa lo­kaa­tios­sa­si pää­kau­pun­ki­seu­dun alueella. Voit katsoa tulevien päivien ja viikkojen vapaat kalenteri ajat Havinan ajan­va­rauk­ses­ta. Tai jos haluat tie­dus­tel­la a ryhmälle teh­tä­väs­tä soin­tu­kyl­vys­tä, niin otathan yhteyttä. Yh­teys­tie­toi­hin pääset näp­pä­räs­ti tästä >>

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.