1625395081769_havinaheal-8-me.jpg

Peter Hess ää­ni­ren­tou­tus­me­to­di

Peter Hess -metodin ytimessä ajatus: Jokainen meistä on arvokas omana itsenään

Peter Hess -äänimetodi-nimitystä käytetään kaikkiin ää­ni­ren­tou­tus­me­to­dei­hin, joita opetetaan saksalaisessa Peter Hess instituutissa sekä Peter Hess akatemioissa kautta maailman. Eri metodeja ovat esimerkiksi opiskelemani äänimaljarentoutus (kutsutaan myös nimellä äänimaljahieronta) sekä melodiset sointukylvyt ja melodiaa ja puheella ohjattua rentoutusta sisältävät sointumatkat.


Peter Hess -äänimetodit ovat erityisesti asiakkaan tarpeet ja tunteet huomioon ottavia rentoutusmenetelmiä, joiden avulla voidaan tukea sekä kehon että mielen hyvinvointia ja terveyttä. Nämä Saksasta lähtöisin olevat äänimetodit perustuvat pitkälti vastuullisuuteen, koko­nais­val­tai­suu­teen, arvostukseen sekä ratkaisu- ja voi­ma­va­ra­kes­kei­syy­teen. Yli 30 vuoden ää­ni­mal­ja­työs­ken­te­lyn kokemuksellaan metodin perustanutta Peter Hessiä voidaankin kutsua alan edelläkävijäksi ja uranuurtajaksi, jonka kokonaisvaltainen vastuullisuus on yksi metodin ehdottomia vahvuuksia.


Saksankieliset Peter Hess Instituutin sivuston löydät täältä >> 


Olen erityisen ilahtunut Peter Hess -menetelmän vastuullisesta ja asiakkaan huomioon ottavasta käytännöstä. Menetelmässä kohdataan jokainen asiakas ihmisenä, jolla on omanlaisensa historia, kokemukset, elämäntilanne ja tulevaisuuden haaveet. Myös jokainen äänimaljarentoutus on omanlaisensa. Mielestäni metodin yksi hienoja ominaisuuksia se, ettei mitään ajatuksia tai tuntemuksia tuomita, vaan kohdataan jokainen ihminen, ajatus ja tunne omana arvokkaana ja tärkeänä yksilönään.


Menetelmän mukaan rentoutuksen harjoittaja ei niinkään patista, opasta tai ohjaa rentoutujaa mihinkään suuntaan, vaan pikemminkin mahdollistaa luottamuksen ja rentoutuksen tilan, jossa hyvä olo, rauha ja uudistuminen on mahdollista saavuttaa itse. Jokainen kokee ja saavuttaa rentoutumisen omana itsenään, omassa tahdissaan ja omalla tavallaan.

1618857208222_Peter%20Hess%20syvarentoutusmetodi-me.jpg

Se mihin kiinnität huomiosi kasvaa

Edel­lä­mai­nit­se­ma­ni lisäksi itseäni inspiroi myös se, kuinka metodin pe­rus­ta­nut Peter Hess on omien haas­tei­den­sa ja epä­on­nis­tu­mi­sen tun­tei­den­sa kautta löytänyt hy­väk­syn­nän ja hyvän energian. Esi­merk­ki­nä tästä muistan eräänkin ker­to­muk­sen, jossa hän opettajan työssään halusi uskoa ns. haas­ta­viin op­pi­lai­siin­sa ja nähdä heissä asuvan ”hyvän”. Olet varmasti joskus kuullut ajatuksen hyvän energian voi­mis­ta­mi­ses­ta.


Siitä, kun ruokkii hyvää, niin hyvä energia tulee esiin, kasvaa ja korostuu en­ti­ses­tään. Tämän pe­ri­aat­teen avulla myös Peter Hess sai aikaan hienoja tuloksia työs­ken­nel­les­sään am­ma­tis­saan opet­ta­ja­na nuorten parissa. Näistä ko­ke­muk­sis­ta hänellä myös syntyi ”elämän periaate”, jota tässä ää­ni­ren­tou­tus­me­to­dis­sa­kin nou­da­te­taan: ruokitaan hyvää!


Peter Hess -metodi on muo­vau­tu­nut vuo­si­kym­men­ten aikana vas­taa­maan tämän päivän koko­nais­val­tai­sia tarpeita


Ää­ni­mal­ja­hie­ron­nan al­ku­tai­pa­leel­la Peter Hess käytti maljoja kehon jän­ni­tys­ti­loi­hin huomaten niiden po­si­tii­vi­sen vai­ku­tuk­sen eri­tyi­ses­ti alaselkä-, nivel-, ja ve­ren­kier­to­vai­vo­jen hoidossa. En­sim­mäis­ten toisille te­ke­mien­sä kou­lu­tus­ten­sa myötä Hessille valkeni, kuinka mo­ni­puo­li­ses­ti maljoja alettiin hyö­dyn­tä­mään eri­lais­ten am­mat­ti­ryh­mien kes­kuu­des­sa ren­tout­ta­va­na ja uu­dis­ta­va­na tukena mm. sairauden- ja van­hus­ten­hoi­dos­sa, syn­ny­tys­val­men­nuk­sis­sa ja pe­da­go­kii­kas­sa.


Vuo­si­kym­men­ten aikana Peter Hess -metodi on muo­vau­tu­nut vas­taa­maan aikaansa sekä asiak­kai­den että ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­sen har­joit­ta­jien ko­ke­mus­ten ja oi­val­lus­ten kautta. Metodin voi siis sanoa vastaavan erin­omai­ses­ti ny­ky­päi­vän nopeasti muut­tu­vien olo­suh­tei­den ja jat­ku­vas­ti kiihtyvän elä­män­ryt­min tuomiin tar­pei­siin. Lue lisää ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­sen kulusta täällä >>

field at sunset

Kevyt unen­kal­tai­nen tila on avain­te­ki­jä­nä koko­nais­val­tai­ses­sa uu­dis­tu­mi­ses­sa


Har­mo­ni­set äänet ja maljojen värähtely hellivät ren­tou­tu­jaa en­nen­kaik­kea koko­nai­suu­te­na. Kehoa, mieltä ja psyykettä pyritään ää­ni­mal­jo­jen ta­sai­sel­la soinnilla ren­tout­ta­maan niin, että ai­vo­säh­kö­käy­rät laskevat me­di­taa­tio­mai­seen, kevyen unen kal­tai­seen sy­vä­ren­tou­tuk­sen tilaan, jopa theta-aalloille (4-8 Hz) asti. Tätä tilaa luon­neh­di­taan monin kuvaavin ni­mi­tyk­sin mm. trans­si­ti­lak­si, nol­laa­mi­sek­si tai pu­toa­mi­sek­si.


Juurikin tämä syvä ren­tou­tu­mi­sen tila mah­dol­lis­taa pääsyn syvälle ali­ta­jun­taam­me, tie­dos­ta­mat­to­maan osaamme, jossa niin­sa­not­tu uu­dis­tu­mi­nen, ehey­ty­mi­nen ja pa­ra­ne­mi­nen ta­pah­tu­vat. Monet asiak­kais­ta­ni ovat kertoneet ko­ke­neen­sa ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­ses­sa ensin syvän ren­tou­tuk­sen tilan, mutta kotiin päästyään ja seu­raa­va­na päivänä tunteneet olonsa ener­gi­sek­si ja vir­kis­ty­neek­si. Täältä ns. tie­dos­ta­mat­to­man kautta myös piilossa olevat voi­ma­va­ram­me tulevat helpommin löy­de­tyik­si ja saattavat ilmaantua elämäämme kuin itsestään.


Medi-Sound on Peter Hess -metodin vi­ral­li­nen kou­lut­ta­ja Suomessa


Saksan Peter Hess Ins­ti­tuu­tin val­tuut­ta­ma edustaja Suomessa on ää­ni­mal­ja­kou­lut­ta­ja Anne Matero huikealla 15 vuoden ko­ke­muk­sel­la. Anne työs­ken­te­lee yri­tyk­sen­sä Medi-Soundin kautta ja on vuosien aikana kou­lut­ta­nut kymmeniä Peter Hess -ää­ni­ren­tou­tus­me­to­din am­mat­ti­lai­sia lempeällä ja varmalla ot­teel­laan. 


Medi-Soundin kou­lu­tus­ti­lat si­jait­se­vat Hel­sin­gis­sä, Malmilla ja val­lit­se­van tilanteen vuoksi osa kou­lu­tuk­sis­ta on mah­dol­lis­ta suorittaa myös etäyh­tey­del­lä. Medi-Soundin kurs­seil­la voi opiskella ää­ni­mal­ja­ren­tou­tus­ta sekä soin­tu­kyl­pyä. 


Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti tutus­tu­maan lisää metodiin ja kou­lu­tuk­siin Medi-Soundin sivuilla https://medi-sound.fi/


Kou­lu­tuk­sis­ta voit lukea lisää täällä: https://medi-sound.fi/kurssit


Sak­sa­lai­sen Peter Hess Ins­ti­tuu­tin sivuilla vielä lisää tietoa:

https://www.peter-hess-institut.de/

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.