1632753078263_Mit%C3%A4%20on%20palautuminen-me.jpg

Miksi pa­lau­tu­mi­nen on tärkeää?

Mitä on pa­lau­tu­mi­nen ja miksi sitä tarvitaan?

Pa­lau­tu­mi­sen kerrotaan vi­ral­li­ses­ti olevan kehon fyysisen ja psyyk­ki­sen tilan pa­lau­tu­mis­ta kuor­mi­tus­ta edel­tä­nee­seen ta­sa­pai­non tilaan. Joka hetki kehomme ja mielemme siis kohtaa useita är­syk­kei­tä, jotka ai­heut­ta­vat kehossa stres­si­reak­tion. Nämä stres­si­reak­tiot ovat täysin nor­maa­le­ja jo­ka­päi­väi­siä toi­min­to­ja, mutta vaativat tosiaan vas­ta­pai­nok­si kehon ren­tou­tu­mis­ta ja är­syk­keis­tä pa­lau­tu­mis­ta.

Keho ja mieli eivät kestä jatkuvaa kuor­mi­tus­ta. Jos pa­lau­tu­mis­ta ede­saut­ta­via toi­min­to­ja ei tapahdu riit­tä­väs­ti, voi tilanne alkaa il­men­tä­mään esim.

  • unen ja hor­mo­ni­toi­min­nan häiriöitä
  • vas­tus­tus­ky­vyn heik­ke­ne­mis­tä
  • liikunnan, ak­ti­vi­teet­tien ja so­si­aa­lis­ten suhteiden vä­he­ne­mis­tä
  • matalaa ja ärtynyttä mielialaa
  • muis­ti­ka­pa­si­tee­ti, kes­kit­ty­mis­ky­vyn ja työn tehon heik­ke­ne­mis­tä
  • epä­ter­veel­li­siä ruo­ka­va­lin­toi­na ja epä­sään­nöl­li­siä ruo­ka­ryt­mi­nä, joilla taas on omat pidemmän aikavälin riskit

Itse pa­lau­tu­mi­nen ei ta­pah­du­kaan sitten aivan itsestään vaan siihen tarvitaan op­ti­maa­li­set olo­suh­teet sekä keholle että mielelle. Suurimmat pa­lau­tu­mi­sen vai­kut­ti­met ovat ravinto, lepo ja mielen hy­vin­voin­ti.

1632752356946_Mit%C3%A4%20on%20palautuminen-me.png

Mistä tiedän pa­lau­dun­ko tarpeeksi?

Itselleni yksi kon­kreet­ti­sis­ta pa­lau­tu­mi­sen seu­raa­mis­ta­vois­ta on vointini kuuntelu, jolla tarkoitan montaakin asiaa:

  • olotilaa ja vointia aamulla herätessä,
  • vi­reys­ti­laa ja hyvää flowta työpäivän aikana
  • jak­sa­mis­ta ja ener­gia­ta­soa työpäivän jälkeen. Jaksanko touhuta lasten ja koiran kanssa, jaksanko laittaa terveyttä ruokkivaa ruokaa, jaksanko urheilla ja mennä hyvillä mielin koiran kanssa il­ta­len­kil­le
  • jaksanko haaveilla, unelmoida ja hul­lu­tel­la. Kun huomaan, etteivät haa­vei­lu­ni kanna tätä viikkoa pi­dem­mäl­le enkä jaksa suunnata suun­ni­tel­mia päivää pidemmäs ka­len­te­riin, tiedän että voi­ma­va­ra­ni ovat vähissä.

Vii­mei­se­nä mainitut asiat ko­ros­tu­vat ainakin näin ruuh­ka­vuo­si­na ja jak­sa­mis­ta­son ontumisen huomaa vä­lit­tö­mäs­ti tyy­ty­mät­tö­mi­nä kanssa-asujina tai entistä huo­nom­pa­na vointina nopean mutta vähemmän ter­veel­li­sen ruoka-valinnan jälkeen.


Oura toi ison oi­val­luk­sen pa­lau­tu­mi­sen polulle

Täytyy kyllä myöntää, että käy­tös­sä­ni ollut Oura-sormus toi suuren sykäyksen pa­lau­tu­mi­sen ym­mär­tä­mi­seen. Siitä opin kuinka yksikin la­sil­li­nen viiniä, liian myöhäinen treeni tai vähänkin stres­saa­va työ­ti­lan­ne vai­kut­ta­vat pa­lau­tu­mi­seen mer­kit­tä­väs­ti.


Nykyään illat ovat itselleni kun­nioi­tet­tu­ja ja tarkkojen rutiinien sii­vit­tä­miä paremman pa­lau­tu­mi­sen val­mis­te­lu­het­kiä. Matka tähän pis­tee­seen on ollut pitkä ja olen ottanut jokaisen pienen rutiinin yksi ker­ral­laan vuosia kestäneen matkan varrella päi­vä­jär­jes­tyk­see­ni mukaan. Nämä rutiinit sopivat minulle ja haluankin korostaa yk­si­löl­li­syyt­tä ja it­se­tun­te­mus­ta pa­lau­tu­mi­sen har­joit­te­lus­sa. Vain sinä tunnet ja tiedät mikä on sinulle parhaaksi. Minä voin auttaa ker­to­mal­la omasta pro­ses­sis­ta­ni tai ta­vois­ta­ni, mutta sinä saat sinulle parhaan koko­nai­suu­den ko­kei­le­mal­la ja kuun­te­le­mal­la omaa oloasi.


Pa­lau­tu­mi­ses­ta voit lukea lisää näistä ti­mant­ti­sis­ta lähteistä, joita käytin yllä olevassa tekstissä:

Firstbeat: https://www.firstbeat.com/fi/blogi/mita-pa­lau­tu­mi­nen-tar­koit­taa/

Puhti: https://www.puhti.fi/tie­to­pa­ke­tit/pa­lau­tu­mi­nen/

1632752487180_Mit%C3%A4%20on%20palautuminen%2002-me.png

Huolehdi riit­tä­väs­tä pa­lau­tu­mi­ses­ta työssä ja vapaa-ajalla

Oma oppini pa­lau­tu­mis­ta on tosiaan tullut ko­kei­le­mal­la useita erilaisia keinoja, ja sitä kautta löy­tä­mäl­lä itselleni so­pi­vim­mat. Ai­kai­sem­min ajattelin pa­lau­tu­mis­ta(kin) suo­ri­tuk­se­na, joka on hoi­det­ta­va silloin tällöin pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä. Mie­lel­lään esi­mer­kik­si rankan viikon päät­teek­si her­kut­te­lul­la, net­tis­hop­pai­lul­la sekä li­has­re­lak­san­teil­la tai la­sil­li­sel­la, tai useamalla la­sil­li­sel­la viiniä.

Ryt­mi­tys­tä työ­päi­vään, pa­lau­tu­mi­nen mu­kaan­lu­kien

Myös per­fek­tio­nis­tin otteinen työs­ken­te­ly­mal­li­ni on saanut vuosien aikana kokea huikean muutoksen. Hampaita ki­ris­te­le­vät, niska-hartioita jo­mot­ta­vat, tauot­to­mat ja uu­vut­ta­vat työpäivät ovat muut­tu­neet täysin. Mikä parasta, huomaan saavani paljon enemmän aikaan ja kes­kit­ty­vä­ni oikeisiin asioihin sen sijaan, että näkisin “on­nis­tu­mi­sen” vain suo­ri­tet­tu­jen tuntien ja lä­pi­käy­ty­jen tehtävien ja mailien määrässä. Teen tälläkin hetkellä kolmea työtä samaan aikaan, mutta oikealla ryt­mi­tyk­sel­lä ja sään­nöl­li­sel­lä pa­lau­tu­mi­sel­la saan kaiken hoidettua hyvällä mielellä ja ololla. Rytmitän päivän joka-aa­mui­sel­la REA­LIS­TI­SEL­LA todo-listalla, otan läsnäoloa ruokkivia taukoja ja nautin ai­kaan­saan­nok­sis­ta täysin rinnoin.

Yri­tys­kult­tuu­rin mer­ki­tys­tä pa­lau­tu­mi­ses­sa on mah­do­ton­ta yli­ko­ros­taa

Tiedän ko­ke­muk­ses­ta, että myös yri­tys­kult­tuu­ril­la on suuri osuus työn­te­ki­jän ko­ke­muk­seen ja käyt­täy­ty­mi­seen. Monissa paikoissa ihan­noi­daan kiireen tuntua ja työn­te­ki­jää mitataan ai­noas­taan kiirettä ja ahditusta ruok­ki­vil­la mit­ta­reil­la. Onneksi tähänkin aiheeseen ollaan pik­ku­hil­jaa he­rää­mäs­sä ja työn­te­ki­jöi­den pa­lau­tu­mis­ta on alettu kunn­nioit­ta­maan yhä useam­mal­la työ­pai­kal­la. Itse olen oppinut noista suo­ri­tus­kes­kei­sis­tä ajoista kantapään kautta omien ki­pui­lui­den ja ro­mah­dus­ten kautta nämä koko­nais­val­tai­sen, aidon ja sään­nöl­li­sen pa­lau­tu­mi­sen kultaakin kal­liim­mat opit ja tai­vaal­li­sen olotilan. Tunnen ja tiedän, että tämä vaikutus ylettyy työssä jak­sa­mi­ses­ta kotiin ja vapaa-ajalle asti.

Miten pysyä pa­lau­tu­mi­sen ruodussa?

Silti arjessa ja elämässä tulee hetkiä, että kaikki kaatuu päälle, stressi huohottaa korviin ja kaikki opitut taidot unohtuvat. Tätä varten olen tehnyt itselleni muis­tiin­pa­no­ja, muis­tutuk­sia ka­len­te­riin ja puhelimen muistioon. Jaan niistä nyt muutaman sinulle. Kokeile niitä rohkeasti ja jos jokin tuntuu vähääkään omalta, tee siitä oman­lai­se­si miel­lyt­tä­vä rutiini (...ja kirjaa se ka­len­te­riin ettet unohda!)

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.