Background

Pa­lau­tu­mi­sen täs­mä­vin­kit

Täs­mä­vink­ke­jä pa­lau­tu­mi­seen 

Listasin muutamia hy­väk­si­ha­vait­se­mia­ni kehon pa­lau­tu­mis­ta edistäviä juttuja, oikeita pa­lau­tu­mi­sen täs­mä­vink­ke­jä. Näistä olen Ouraa seuraten huomannut saavani huo­mat­ta­vaa apua pa­lau­tu­mi­sen tär­keim­piin mit­ta­rei­hin eli le­po­syk­kee­seen ja sy­ke­vä­li­vaih­te­luun. 


Muis­tat­han että pa­lau­tu­mis­kyky on kuitenkin hyvin yk­si­löl­lis­tä ja siihen vai­kut­ta­vat monet seikat ter­vey­den­ti­las­ta elä­män­ti­lan­tee­seen. Korostan suuresti yk­si­löl­li­syyt­tä sekä oman voinnin kuu­los­te­lua, ja jak­sa­mi­sen seu­raa­mis­ta ennen kuin otat uusia rutiineja arkeesi. Ne mitkä pa­lau­tu­mis­ta edistävät asiat toimivat minulla, eivät vält­tä­mät­tä toimi juuri sinulla. Ole siis lempeä ja tarkka vointisi suhteen. Ehkä saat näistä ainakin ins­pi­raa­tio­ta omalle mat­kal­le­si!


Yin-jooga

Lempeä yin-jooga on kii­na­lai­seen lää­ke­tie­tee­seen perustuva sy­vä­ren­tout­ta­va harjoitus, joka auttaa kehoa ja mieltä pa­lau­tu­maan eri­lai­sis­ta epä­ta­sa­pai­no­ti­lois­ta. Yinissä tehdään rau­hal­li­sia ja pitkiä ve­ny­tys­liik­kei­tä, jotka avaavat tukoksia energia- eli me­ri­di­aa­ni­ka­na­vis­sa. Yk­sin­ker­tai­sis­ta ku­vaop­pai­ta yin-joo­ga­liik­keis­tä löytyy runsaasti esi­mer­kik­si ihan googlaa­mal­la “iltajooga” tai “night yoga”. Valmiita ohjattuja har­joi­tuk­sia löytyy  You­Tu­bes­ta sekä tietysti eri jooga-stu­dioil­ta. Itse tein Yiniä aluksi Yogaia-palvelun kautta, mutta nykyään pärjään ilman opastusta, omaa kehoa kuun­nel­len kul­loi­sen­kin tarpeen mukaan.


1632806822757_T%C3%A4sm%C3%A4vinkit%20palautumiseen-me.png

Li­sä­ra­vin­teet, yrtit ja sienet

Moni saa kaivattua lisätukea  li­sä­ra­vin­teis­ta sekä adap­to­gee­ni­sis­tä yriteistä ja kasveista. Muis­tat­han, etteivät ra­vin­to­li­sät korvaa mo­ni­puo­lis­ta ruo­ka­va­lio­ta vaan tarjoavat koko­nais­val­tais­ta tukea hy­vin­voin­tiin ja tereyden yl­lä­pi­toon eri­lai­sis­sa haas­te­ti­lain­teis­sa.

Mag­ne­sium­li­sä

Mag­ne­siu­min kerrotaan edis­tää­vän lihasten ja hermoston toimintaa, lihasten pa­lau­tu­mis­ta, energia-ai­neen­vaih­dun­taa sekä luuston vah­vis­tu­mis­ta. Eri­tyi­ses­ti Bioteekin Super Mag­ne­siu­mis­sa ja Puh­dis­ta­mon Tripla Mag­ne­siu­mis­sa on illan ren­tou­tu­mis­ta ja unen saantia tukevia mag­ne­siu­min muotoja; mag­ne­sium­bisgly­si­naat­tia ja -tau­raat­tia.


Adap­to­gee­nit (ja muut yrtit sekä sienet)

Adap­to­gee­ni­set yrtit ovat tun­net­tu­ja eri­tyi­ses­ti kii­na­lai­ses­sa lää­ke­tie­tees­sä ja ay­ur­ve­das­sa lää­kin­näl­li­si­nä kasveina, jotka lisäävät kehon vas­tus­tus­kykyä, ma­dal­ta­vat stressin oireita ja stressiä sekä nor­ma­li­soi­vat ja te­hos­ta­vat ai­neen­vaih­dun­taa ja vai­kut­ta­vat lu­kui­sil­la muillakin tavoilla suo­tui­sas­ti koko­nais­val­tai­seen hy­vin­voin­tiim­me. Omia lemp­pa­rei­ta ovat:

  • Reishi (illlalla: rau­hoit­ta­va ja suolistoa tukeva)
  • Ashwa­gad­ha (illalla: rau­hoit­ta­va, stres­si­ta­so­ja laskeva)
  • Ruusu­juu­ri (aamulla: ener­gi­söi­vä, piristävä syys­ma­sen­nuk­sen apu, etenkin paljon liik­ku­vil­le ja ener­gia­ta­so­ja muuten ku­lut­ta­vil­le)
  • Lion´s mane (työpäivän aikana: parantaa kes­kit­ty­mis­kykyä)

Kylmä/kuuma

Tämä on ollut minulle yksi haas­ta­vim­pia ja mul­lis­ta­vam­pia oman hy­vin­voin­nin tueksi ottamia rutiineja. 


Kylmän vai­ku­tuk­sis­ta on puhuttu jo useamman vuoden ajan, mutta itse uskalsin ottaa tämän ak­tii­vi­seen kokeiluun vasta toissa talvena. Hassua, kuinka ikijään peittämä vilukissa ja lämpimien hem­mot­te­lu­jen ystävä voikin saada takkinsa kään­net­tyä näin to­taa­li­ses­ti. Aloitin jää­kyl­mien suihkujen ottamisen saunan yh­tey­des­sä, muutama syvä hengitys ker­ral­laan. Näin kes­kit­tyes­sä­ni hen­gi­tyk­siin, aika kuluu helpommin ja kehoni ottaa ko­ke­muk­sen vastaan paremmin kuin jos hen­git­täi­sin pin­nal­li­ses­ti ja hä­täi­ses­ti.


Syvällä hen­gi­tyk­sel­lä viestitän keholleni, että kaikki on kunnossa ja hyvänolon tunteet li­sään­ty­vät joka kerta kun teen har­joi­tus­ta. Kylmällä suihkulla on todettu olevan lukuisia ter­veys­vai­ku­tuk­sia, se mm. ren­tout­taa (ja tämän vuoksi käyn kylmässä suihkussa vain iltaisin), vahvistaa im­muu­ni­puo­lus­tus­ta/vas­tus­tus­kykyä, parantaa ve­ren­kier­toa, tehostaa kehon ai­neen­vaih­dun­taa, ja em. seikkojen vuoksi vaikuttaa po­si­tii­vi­ses­ti myös ihon ja hiusten kuntoon.


1632811321636_T%C3%A4sm%C3%A4vinkit%20palautumiseen%20(2)-me.png

Pät­kä­paas­to


Itse en syö iltaisin lainkaan iltapalaa, mikä to­dis­te­tus­ti ede­saut­taa pa­lau­tu­mis­ta­ni. Tämäkin juttu selvisi minulle ihan kokeilun kautta, enkä missään nimessä suo­sit­te­le tätä sinulle, jos se ei tunnu omalta. Ajauduin ko­kei­le­maan pät­kä­paas­toa muutamien vuosien tut­kin­to­jen jälkeen. Olin lukeanut ja kuullut useam­mas­ta­kin lähteestä pät­kä­paas­tos­ta ja sen lu­kui­sis­ta hyödyistä. Otin paaston alkujaan kokeiluun ruoka-ai­ney­li­herk­kyyk­sien vuoksi.


Ajattelin pitkään, ettei pät­kä­paas­to olisi lainkaan minun juttu. Olen ollut aina herkkä ve­ren­so­ke­rin vaih­te­luil­le ja nuk­ku­maan­me­no ilman iltapalaa ei kuu­los­ta­nut yhtään omalta. Ku­vit­te­lin, että ve­ren­so­ke­ri­ni laskee liikaa ja heräilen mahan kur­ni­mi­seen tai huonoon oloon läpi yön. Näin ei kui­ten­kaan käynyt ja huomasin hyvin pian pät­kä­paas­ton vai­ku­tuk­set Oura-sormuksen tietojen avulla.  Olin kuitenkin vuosien mittaan kokeillut erilaisia il­ta­pa­lo­ja, ja huomannut ettei mikään niistä var­si­nai­ses­ti toiminut itselläni. Kärsin vatsan tur­poa­mi­ses­ta, vaikeasta nu­kah­ta­mi­ses­ta tai yön he­räi­lyis­tä. 


Oletko sinä koskaan kokeillut erilaisia il­ta­pa­lo­ja ja iltapalan ajoi­tuk­sia? Täältä löydät myös hyö­dyl­li­sen in­fo­pa­ke­tin siitä, millainen ravinto helpottaa unen saantia: Pur-Kauppa / Nämä ruoka-aineet pa­ran­ta­vat unen laatua >>


Jät­täes­sä­ni iltapalan pois, ja siir­tyes­sä­ni pät­kä­paas­toon niin että syön päivän viimeisen aterian klo 17-18, tapahtui mer­kit­tä­vä muutos. Kaksi en­sim­mäis­tä iltaa olivat nihkeät ja nälkä tuntui selvästi. Us­kot­te­lin kuitenkin mie­lel­le­ni ja keholleni, että tätä kannattaa kokeilla. Jo en­sim­mäi­se­nä yönä Oura näytti lupaavia lukemia. En tie­ten­kään uskonut tätä ja jatkoin kokeilua on­nis­tu­nein lukemin yö toisensa jälkeen. Vajaan viikon ko­keil­tua­ni huomasin etten enää edes kaipaa iltapalaa.  


Nyt olen nou­dat­ta­nut tätä rytmiä jo muutaman vuoden ajan eikä sa­tun­nai­set iltapalat tai myöhäiset dinnerit vaikuta asiaan. Samalla olen saanut laa­jen­net­tua ruoka-re­per­tu­aa­ria­ni, eli masukin on saanut paas­toi­lus­ta paljon hyötyä, mutta se onkin sitten jo aivan uusi tarina :)


Paas­toi­lun kokeilu vaatii tarkkaa suun­nit­te­lua, sillä asia ei hoidu vain iltapalan pois­jät­tä­mäl­lä, vaan sama ravitseva ruoka täytyy saada muilla ate­rioil­la täytettyä. Toki pät­kä­paas­toa voi hyödyntää myös painon pu­dot­ta­mi­ses­sa, mutta se on sitten asia ihan erikseen.


Vanha kollegani ja ystäväni Aino Mäkelä kir­joit­taa pät­kä­paas­tos­ta tosi ins­pi­roi­vas­ti, jos haluat käydä lukemassa: https://ai­no­ma­ke­la.vai­kut­ta­ja­me­dia.fi/2017/01/05/5-pat­ka­paas­to/Lue täältä lisää pa­lau­tu­mi­ses­ta, ja miten tiedät pa­lau­dut­ko tarpeeksi >>

Lue lisää vinkkejä pa­lau­tu­mi­seen >>

Nappaa täältä vinkit parhaista stressiä lie­vit­tä­vis­tä etee­ri­sis­tä öljyistä >>

Lue täältä miten ää­ni­mal­ja­ren­tou­tus vaikuttaa kehoon ja mieleen >>

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.