Crystal Consciousness

Mitä reiki on ja kenelle reiki sopii?

Mitä reiki on ja kenelle reiki sopii?

Reiki on tuhansia vuosia vuotta ener­gia­hoi­to­muo­to, jossa hoitaja välittää hoi­det­ta­val­le elä­mä­nener­gi­aa eli reikiä. Sana reiki tulee kahdesta ja­pa­ni­lai­ses­ta sanasta:


REI  = henki, rakkaus, uni­ver­saa­li

KI = energia, eli elämän energia


Reiki on aina puhdasta, aitoa ja pelkkää hyvää energiaa. Elä­mä­nener­gial­la voidana hoitaa erilaisia sai­rauk­sia, vahvistaa vas­taa­not­ta­jan luon­nol­lis­ta pa­ra­ne­mis­pro­ses­sia, kehon ener­gioi­ta ja henkisiä kykyjä.

Reikin pe­rus­a­ja­tuk­se­na on se, että jokainen ihminen on osa uni­ver­saa­lia koko­nai­suut­ta, korkeinta voimaa ja energiaa. Tämä sama energia ja voima on kaikissa meissä sekä jo­kai­ses­sa asiassa ym­pä­ril­läm­me. 


Monella meistä tuo uni­ver­saa­lin voiman ja energian kokeminen ja hyö­dyn­tä­mi­nen, yhteys, voi olla ka­dok­sis­sa. Jo­ka­päi­väi­sen arjen tuomat haasteet, saasteet, stressi ja muut kehoomme ja mieleemme ne­ga­tii­vi­ses­ti vai­kut­ta­vat tekijät saavat tuon yhteyden sekä omat ener­gia­ka­na­vam­me tukkoon ja näin ollen elä­mä­nener­gian vir­taa­mi­sen heik­ke­ne­mään. Tästä syntyy ne­ga­tii­vi­nen ora­van­pyö­rä, joka aiheuttaa pa­him­mil­laan sai­rauk­sia niin henkiseen kuin fyy­si­seen­kin kehoon. Onneksi kuitenkin tuota elä­mä­nener­gi­aa vah­vis­ta­va ja parantava avaava reiki on omiaan tuomaan hel­po­tus­ta ti­lan­tee­seen. 


Reiki ei missään nimessä ole vain sairauden hoi­ta­mi­seen vaan ihan ylei­ses­ti­kin oman henkisen ja fyysisen hy­vin­voin­nin ja ku­kois­ta­mi­sen li­sää­mi­seen.

1637939900203_Reiki%20Vantaa%20Havina-me.png

Oma ko­ke­muk­se­ni ener­gia­hoi­dos­ta sai lähtemään opis­ke­le­maan reikiä

Kävin reiki-kurssini tänä päivänä jo har­mil­li­ses­ti toi­min­tan­sa lo­pet­ta­nees­sa Eheys-kes­kuk­ses­sa Helsingin Malmilla. Eheys oli minulle en­tuu­des­taan tuttu eri­lais­ten keho-mie­li­tun­tien ja val­men­nus­ten nau­tis­ke­lu­paik­ka­na. Olin käynyt Eheydessä pidemmän aikaa yin-joogassa sekä kurssin ja yk­si­lö­val­men­nus­ta oman polun oh­jaa­mi­seen liittyen Eheyden toisen omistajan, Hennan joh­dat­ta­ma­na. Olen todella su­rul­li­nen, ettei Eheyttä enää ole. Eheyden toinen omistaja, reikin opet­ta­ja­ni Nina Näränen luotsaa nykyään omaa yri­tys­tään Divine Dark­nes­sia, ja vetää rei­ki­kurs­se­ja edelleen.


As­tues­sa­ni en­sim­mäi­sel­le reiki-kurssille vuonna 2019, en tiennyt reikistä kovinkaan paljoa. Lähes kymmenen vuotta ai­kai­sem­min olin saanut myös healing-ener­gia­hoi­toa nyttemmin jo pois­men­neel­tä ys­tä­väl­tä­ni. Voin sanoa, että niistä ko­ke­muk­sis­ta koko henkinen matkani on varmasti saanut isoimmat siivet ete­ne­mi­seen. Olin saanut myös kaksi kertaa hoitona etänä tehtävää reikiä, jotka olivat voi­mal­li­sia ko­ke­muk­sia nekin.


Ko­ke­muk­se­ni ener­gia­hoi­dois­ta olivat olleet miel­lyt­tä­vän rau­hal­li­sia ja ins­pi­roi­via. Livenä tehdyissä ener­gia­hoi­dois­sa koin isoa ener­gia­vir­taus­ta läpi kehon kes­kit­tyen eri­tyi­ses­ti hoi­det­ta­vien kohtiin. Näin hoidon aikana värejä, aivan kuin energia-aaltoina. Kaikki sa­teen­kaa­ren värit loistivat vuo­ro­tel­len eri kehon osien kohdalla. Myöhemmin selvisi että värit olivat chakrojen omi­nais­vä­re­jä. Muistan selvästi kylmän violetit sävyt pään ja etenkin otsan kohdalla, hellivän vaa­lean­pu­nai­sen värin sydämen alueella ja kirk­kaan­vaa­lean ener­gia­ke­hän koko kehoni ympärillä.

1637937340640_Reikihoito%20Vantaa%20Havina-me.png

Reiki oli en­sim­mäi­nen asia, jota en lähtenyt suo­rit­ta­maan

Kurssille astuva rennompi minäni olisi ollut vielä kymmenen vuotta sitten aivan kau­huis­saan, kuinka en ollut lainkaan val­mis­tau­tu­nut kurssia varten. To­sia­sias­sa olin val­mis­tau­tu­nut mitä par­haim­mal­la tavalla: olemalla rau­hal­li­sen in­nos­tu­nut, läs­nä­ole­va ja täynnä rakkautta. Tunsin jo silloin, sitä enempää ajat­te­le­mat­ta, että nyt ollaan niin suuren asian äärellä ettei sitä voi suorittaa tai lähteä keulimaan, kuten tapanani uusien asioiden ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­de­ni äärellä oli.


Tunsin jo heti en­sim­mäi­se­nä rei­ki­kurs­si­päi­vä­nä syvää kii­tol­li­suut­ta ja yhteyttä johonkin suu­rem­paan. Aivan kuin olisin tullut kotiin. Huomasin kuitenkin kuinka egoni vaivihkaa koitti kuiskia korvaan etten osaa mitään enkä ole oikeassa paikassa. Voisiko minusta muka tulla ener­gia­hoi­ta­ja! Onneksi tuo syvä yhteys ja läsnäolon voima sekä ihana ilmapiiri auttoivat unoh­ta­maan nuo huutelut. Tämän on­nis­tu­mi­sen myötä aloin saamaan li­sä­pont­ta reikin ole­muk­seen ja hyvin nopeasti aloin myös kokemaan ener­gia­hoi­don aivan uudella tavalla. Minun omalla tavallani.

Mitä rei­ki­hoi­dos­sa tapahtuu?

Hyö­dyn­tä­mä­nä Usui-reiki on ja­pa­ni­lai­sen Mikao Usuin uudelleen löytämä ener­gia­hoi­to­muo­to, jossa hoitaja välittää elä­mä­nener­gi­aa hoi­det­ta­vaan käsiensä kautta. Hoidossa vä­li­te­tään uni­ver­saa­lia elämän energiaa, joten kyse ei ole siitä, että hoitaja itse antaisi omaa ener­gi­aan­sa hoi­det­ta­val­le. Itse hoitajana olen kokenut usein saavani myös uutta energiaa hoidon aikana. Silti tarvitsen maa­doit­ta­van le­väh­dys­het­ken hoidon jälkeen, jotta saan tasattua oman energiani.


Havinassa rei­ki­hoi­to tehdään joko hoi­to­pe­dil­lä tai lat­tia­pe­dil­lä ma­koil­les­sa, pehmeästi ja läm­pi­mäs­ti tyynyjen ja peittojen keskellä. Hoidon kesto on noin 45 minuuttia, ja sinä aikana hoidetaan ensin kehon etupuoli ja sen jälkeen sel­kä­puo­li. Hoito tapahtuu käsieni kautta, kevyen ke­ho­kos­ke­tuk­sen kautta. Reikissä kehoa hoidetaan pää­asial­li­ses­ti energia- eli cha­kra­kes­kus­ten kohdalta.


Hoi­det­ta­va voi nau­tis­kel­la olosta ja ener­gias­ta silmät kiinni hil­jai­suu­den keskellä tai taustalle voidaan laittaa rau­hoit­ta­vaa musiikkia - miten sinulle parhaalta tuntuu.

Rei­ki­hoi­to ko­ke­muk­se­na

Rei­ki­hoi­don ko­ke­muk­sia on varmasti yhtä paljon kuin hoi­to­ker­to­ja­kin. Reikin ko­ke­muk­set ovat siis todella yk­si­löl­li­siä. Yhteisenä tekijänä olen itse todennut olevan hoi­to­koh­dan lämmön tunne sekä ener­gia­vir­tauk­sen tun­te­mi­nen koko kehossa. Jotkut näkevät myös sul­jet­tu­jen silmien takana energian vir­tauk­sia valona ja/tai väreinä. Mikään ko­ke­muk­sis­ta ei tee hoidosta parempaa tai te­hok­kaam­paa. Viisas kehomme ottaa vastaan sen mitä tarvitsee voi­dak­seen edistää omaa hy­vin­voin­ti- ja pa­ra­ne­mis­pro­ses­si­aan.


Reikissä vä­li­te­tään aina hyvää energiaa, joten hyvä on myös se, mitä kehosi vas­taa­not­taa hoidossa. Ko­ke­muk­set ja tun­te­muk­set voivat tuntua sekä hoidon aikana että hoidon jälkeen. Joillekin kokemus on todella rau­hoit­ta­va ja ren­tout­ta­va, toisille taas ener­gi­söi­vä. Yhteistä vai­ku­tuk­sil­le usein on voi­maan­tu­mi­nen ja asioiden liik­keel­le lähtö. Tämä voi tapahtua hy­vin­voin­nis­sa, ter­vey­des­sä, kehon tai mielen tasolla. Jokainen tun­te­muk­se­si on oikea ja eri­tyi­ses­ti sinulle tar­koi­tet­tu - tässä ja nyt.


Ne­ga­tii­vis­ten tunteiden nouse­mi­nen pintaan hoidon aikana tai jälkeen, liittyy usein tukosten ja lukkojen au­kea­mi­seen - mikä on lähes yk­si­no­maan ai­noas­taan hyvä asia. Mitään tun­te­muk­sia ei kannata vähätellä tai siirtää syrjään, vaan ottaa ne vastaan kii­tol­li­se­na ja tar­kas­tel­la niitä neut­raa­lis­ti. Mitä mielesi tai kehosi haluaa sinulle vies­tit­tää tun­te­muk­sel­la? Mitä sydämesi ääni sanoo vas­tauk­se­na tun­te­muk­seen?

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.