Lost in the forest ✨

Mitä on ren­tou­tu­mi­nen ja mitä hyötyä siitä on?

Mitä on rentoutus ja mitä hyötyä siitä on?

Ren­tou­tu­mis­ta voidaan luon­neh­tia tilana, jossa keho ja mieli saavat olla rauhassa, ilman vaa­ti­muk­sia. Ren­tou­tu­mi­nen on siis kon­kreet­ti­nen tauko kehoa stres­saa­val­le eli ku­lut­ta­val­le ja van­hen­ta­val­le tilalle. Ren­tou­tu­mi­sen yh­tey­des­sä kehon levosta vastaava pa­ra­sym­paat­ti­nen hermosto ak­ti­voi­tuu ja koko­nais­val­tai­nen pa­lau­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Pa­ra­sym­paat­ti­sen hermoston ak­ti­voi­tu­mi­nen edistää mm.

  • sykkeen ja hen­gi­tyk­sen rau­hoit­tu­mis­ta
  • lihasten ren­tou­tu­mis­ta
  • ruo­an­su­la­tuk­sen ja suoliston toimintaa
  • sekä vaikuttaa suo­tui­sas­ti pa­lau­tu­mi­seen ja kehon ta­sa­pai­no­ti­laan pää­se­mi­seen

Jokainen ren­tou­tu­mi­sen hetki on kal­li­sar­voi­nen tila, josta keho saa po­si­tii­vi­sen sykäyksen hy­vin­voin­nil­le ja muiston ko­ke­muk­ses­ta, johon on helpompi palata uudelleen. Ny­ky­päi­vän stres­saa­va elä­män­ryt­mi kuitenkin vaikuttaa siihen, että mah­dol­li­suus aitoon ja sään­nöl­li­seen ren­tou­tu­mi­sen tilaan on monille meistä yhä haas­ta­vam­pi päästä. 


Ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­ses­sa­kin ta­pah­tu­vat toiminnot ren­tou­tu­mi­sen yh­tey­des­sä ovat häi­käi­se­vät, tässä ainakin osa niistä;

  • hermosto ja lihakset ren­tou­tu­vat
  • vatsa- ja suolisto ren­tou­tu­vat ja niiden toiminnot te­hos­tu­vat
  • stres­si­ta­so ja ve­ren­pai­ne laskevat
  • aivojen pa­lau­tu­mi­nen käyn­nis­tyy
  • tie­toi­suus sekä virkeys- ja ener­gia­ta­so li­sään­ty­vät


Miten voin edistää omaa ren­tou­tu­mis­ta­ni?

Ren­tou­tu­mi­ses­ta ei kannata missään nimessä ajatella toi­min­to­na, joka tapahtuu toi­vees­tam­me nappia pai­na­mal­la, saatikka ottaa siitä suo­ri­tus­pai­nei­ta. Itse olen entisenä suo­rit­ta­ja­na ja ajatusten myl­lyt­tä­jä­nä oppinut ren­tou­tu­maan pitkän kaavan mukaan har­joit­te­le­mal­la. Har­joit­te­luun on kuulunut monia vaiheita etsimistä, kokeilua, tur­hau­tu­mis­ta, itseensä tutus­tu­mis­ta, hy­väk­sy­mis­tä, epä­on­nis­tu­mis­ta, ja monen-mo­nen­lai­sia tunteita. Voi­tai­siin puhua matkasta itseni ääreen.


Ai­kai­sem­min hain apua “ren­tou­tu­mi­seen” al­ko­ho­lis­ta, voi­mak­kais­ta li­has­re­lak­san­teis­ta, her­kut­te­lus­ta - ja monesta muustakin itseni piis­kaa­mi­ses­ta. Pik­ku­hil­jaa kokeilun ja maa­il­man­kat­so­muk­se­ni avar­ta­mi­sen kautta olen saanut puhtaita on­nis­tu­mi­sia aidosta, hy­vää­te­ke­väs­tä ren­tou­tu­mi­ses­ta. En­sim­mäi­siä niistä lienevät pe­rin­tei­set ronskit ur­hei­lu­hie­ro­jan kä­sit­te­lyt. Sain iloa kipeiden paikkojen run­no­mi­ses­ta ja kä­sit­te­lyn jälkeen ko­hoa­vas­ta pökkyrä-tunteesta. Siitä on kuitenkin tultu pitkä matka ja jos ihan oikein muistelen, oli vyö­hy­ke­te­ra­pian kokeminen luul­ta­vas­ti­kin en­sim­mäi­nen ko­ke­muk­se­ni aidosta ir­ti­pääs­tä­mi­ses­tä. Miten ihanaa onkaan vaipua unen ra­ja­mail­le, syvään rentouden tilaan, jossa ei ole mitään. Sy­vä­ren­tou­tuk­sen jälkeinen puhdas tila on myös jotain aivan eri­tyis­laa­tuis­ta.


Omat ko­ke­muk­se­ni ren­tou­tu­mi­sen hyödyistä

Vaikka monelle meistä on haastavaa löytää aikaa ren­tou­tu­mi­sel­le, on se eh­dot­to­man tärkeää meistä jo­kai­sel­le. Mieleeni on jäänyt somesta bongattu mie­te­lause, joka menee jotenkin näin: "Mitä vähemmän sinulla on aikaa ren­tou­tu­mi­sel­le, sitä enemmän tarvitset sitä ja sitä enemmän sinun pitäisi antaa sille aikaa.


Itse olen vuosien varrella oppinut kantapään kautta, mitä tapahtuu jos le­väh­dys­het­kiä ei ole (tarpeeksi). 


Olen kuitenkin kii­tol­li­nen kaikista opeista ja iloinen siitä, jos voin ta­ri­nal­la­ni kannustaa edes yhtä kans­sa­kul­ki­jaa tart­tu­maan asiaan ennen kuin tilanne menee pahaksi. 


Itse olen saanut sään­nöl­li­ses­tä sy­vä­ren­tou­tu­mi­ses­ta ni­me­no­maan lisää it­se­luot­ta­mus­ta, syvempää it­se­tun­te­mus­ta, apua arjen hal­lin­taan ja ener­gia­ta­soi­hin.  Edel­leen­kin ta­kel­te­len oi­kean­lai­sen ta­sa­pai­non kanssa, sillä in­nos­tues­sa­ni asioista en pysty tekemään mitään puo­li­te­hol­la. Etenkin työ­pro­jek­tien parissa mopo lähtee usein keulimaan ja saatan yllättää itseni alkaneen stressin sylistä. Näitä ti­lan­tei­ta olen har­joi­tel­lut yli kymmenen vuoden ajan ja vihdoin voin sanoa, että pärjään jo­ten­ku­ten. Pär­jää­mi­sel­lä tarkoitan stopin lait­ta­mis­ta eri­lai­sil­la keinoilla. 


Se onkin sitten eri tarina ja palaan asiaan seu­raa­vas­sa kir­joi­tuk­ses­sa! Teen silloin  tänne listan monen vuoden ko­ke­muk­sel­la hy­väk­si­ha­vai­tuis­ta ren­tou­tu­mi­sen keinoista! Pysythän siis kuulolla :)

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.