Annika is a healer - specifically Reconnective Healing - and she is really adamant about the process and quality of the body products she makes using essential oils and other natural ingredients. This whole shoot was full of a transcendent energy, light from a higher source. Truly one of the greatest assignments of my career. annikaenlightened.com

Mitä ener­gia­hoi­ta­mi­sen kurssilla tapahtuu?

Energiahoitaminen ja kurssit ovat olleet yksi useimmin toistuvista kyselyistä Havinan kanavissa. Ajattelin, että kiinnostuneita saattaa olla muitakin, joten jaan nyt omia kokemuksiani henkisen polun kursseista.

Olen käynyt vuosien aikana useita erilaisia kursseja enkelikursseista, reikiin, energiahoitamiseen, oman voiman vahvistamiseen sekä äänimaljoihin. Esittelen tässä kolme viimeisintä ja itselleni merkityksellisintä...

1636714215881_Energiahoidon%20kurssit%203-me.png

Reiki I ja II -kurssit


Rei­ki­kurs­sit kävin vuonna 2019 ihanan Nina Näräsen opissa. Kurs­seil­la opis­kel­tiin reikin pe­rus­tei­ta, hoi­to­me­to­dia ja tutus­tut­tiin energiaan lukuisten me­di­taa­itio­har­joit­tei­den ja ener­gia­hoi­ta­mi­sen muodossa.


Meillä oli kurs­seil­la aivan mieletön energia ja sain erityisen paljon irti eri­lais­ten ihmisten koh­taa­mi­ses­ta ja ko­ke­mus­ten ja­ka­mi­ses­ta. Kurssilla tehtiin minulle aivan uu­den­lai­sia me­di­ta­tii­vi­sia har­joi­tuk­sia. Koin, että usean vuoden yin-joo­gaa­mi­ses­ta ja me­di­taa­tion pe­rus­teis­ta oli hyötyä siinä määrin, että har­joi­tuk­siin oli helpompi uppoutua. Reiki-kurs­seil­la minulle kirkastui eri­tyi­ses­ti energian vir­tauk­sen tun­te­mi­nen ja hoidon aikana minulle välittyvä ku­val­li­nen in­for­maa­tio. Kurssilla tehtävien har­joi­tus­ten aikana silmieni eteen alkoi muo­dos­tu­maan selkeitä kuvioita, maisemia ja ihmisiä. Tä­män­lais­ta kokemusta minulla ei ollut en­tuu­des­taan. Tähän asti olin kokenut energian "vain" väreinä joten tämä kon­kre­tian näkeminen tuli todella mie­len­kiin­toi­se­na lisänä kurssista!


Reiki oli minulle en­sim­mäi­nen asia, mitä en al­ku­jaan­kaan lähtenyt suo­rit­ta­maan. Ko­va­ää­ni­nen ego kyllä koitti kovasti huudella osaa­mat­to­muu­des­ta­ni, mutta en­sim­mäi­sen kerran onnistuin hil­jen­tä­mään sen äänen ja seu­raa­maan omaa sydämeni ääntä rohkeasti eteepäin. Kurssilla opin, ettei reiki missään nimessä ole pel­käs­tään sairauden hoi­ta­mi­seen vaan myös henkisen ja fyysisen hy­vin­voin­nin ja ku­kois­ta­mi­sen li­sää­mi­seen.


Ennen kurssia tunsin reikiin suun­na­ton­ta, kasvavaa ve­to­voi­maa, ja tiesin olleeni mer­ki­tyk­sel­li­ses­ti yh­tey­des­sä uni­ver­su­min suureen energiaan vuosia sitten äitini kuo­lin­vuo­teen äärellä. Tuona hetkenä oivalsin, että minun on opittava vä­lit­tä­mään hyvän voimaa tämän maailman ja ihmisten hyväksi.


Opet­ta­ja­ni Ninan kurs­sei­hin voit tutustua hänen Divine Darkness si­vus­tol­laan:

https://www.di­vi­ne­dark­ness.fi/

1636714839487_Energiahoidon%20kurssit%204-me.png

Ää­ni­mal­ja­ren­tou­tus ja soin­tu­kyl­py, Peter Hess -metodi


Ää­ni­mal­ja­ren­tou­tus ja soin­tu­kyl­py-kurssit ovat olleet tämän kuluvan vuoden 2021 juttu. Aloitin en­sim­mäi­sen kurssin tam­mi­kuus­sa ja kävin hyvin pian sen jälkeen myös sy­ven­tä­vät kurssit soin­tu­kyl­vys­tä. Kurs­seil­la on pe­reh­dyt­ty eri­tyi­ses­ti äänen ja vä­räh­te­lyn hyvää tekevään voimaan sekä Peter Hess -metodin tär­kei­siin pe­ri­aat­tei­siin, johon metodi nojaa tiukan lempeästi. Voit lukea metodista ja pe­ri­aat­teis­ta lisää täällä: Havina Heal / Peter Hess metodi 


Lue myös hauska tarina en­sim­mäi­ses­tä kos­ke­tuk­ses­ta­ni ää­ni­mal­jo­jen maailmaan täällä >>

Kyl­män­vä­reet nousevat vieläkin pinnalle kun muistelen tuota hetkeä!


Pitkän linjan äänimalja-am­mat­ti­lai­nen ja metodin Suomeen tuonut Anne vetää ää­ni­mal­ja­kurs­se­ja Malmilla. Kurs­sei­hin voit tutustua lisää täällä hänen yri­tyk­sen­sä Medi Soundiin sivuilla: https://medi-sound.fi/kurssit


Anne tuo maahan myuös vas­tuul­li­ses­ti tuo­tet­tu­ja ää­ni­mal­jo­ja, joita suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti. Me­di­soun­din sivuilta löytyy muuten myös mahtava verk­ko­kurs­si, joka johdattaa kuun­te­li­jan äänten maailmaan ja oman hen­ki­lö­koh­tai­sen ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­sen luomiseen. Verk­ko­kurs­sil­le tarvitaan äänimalja, jonka voit näp­pä­räs­ti ostaa Annen kurs­si­kes­kuk­sel­ta tai tilata net­ti­sai­til­ta.

1636714215906_Energiahoidon%20kurssit%202-me.png

Viimeisin kurssini: syventävä in­tui­tii­vi­sen ener­gia­hoi­ton kurssi olikin jotain aivan muuta mitä odotin!


Kun mietin taak­se­päin henkistä matkaani ja kaikkia ihania kou­lu­tuk­sia, joita olen saanut käydä, löydän kaikille kurs­seil­le ns. yhtenevän tekijän. Kaikissa ai­kai­sem­mis­sa kou­lu­tuk­sis­sa (vaikka ne ovatkin olleet keskenään täysin erilaisia!) kes­kei­se­nä tekijänä on ollut uusien voi­ma­va­ro­jen val­jas­ta­mi­nen ja har­joit­te­lun myötä osaa­mi­se­ni vah­vis­ta­mi­nen, oi­val­luk­set ja sitä kautta kukkaan puh­kea­mi­nen.

Mutta kappas, sy­ven­tä­väl­lä in­tui­tii­vi­sen ener­gia­hoi­don kurssilla, kävikin aivan toisin. Lii­ho­tel­les­sa­ni muutama viikko sitten, harmaana lo­ka­kui­se­na aamuna kurssille, oli toi­vee­na­ni päästä oppimaan uutta upeilta kans­sa­kul­ki­joil­ta ja ladata akkuja tur­val­li­ses­sa paikassa, kaukana maailman hul­lu­tuk­sis­ta. Halusin päästä kal­tais­te­ni seuraan lisäämään hyvää energia, le­vit­tä­mään siipieni ja kes­kit­ty­mään entistä syvemmin omaan missiooni.


Kurssilla kes­ki­tyt­tiin eri­lais­ten har­joi­tus­ten avulla oman voiman ja po­ten­ti­aa­lin ak­ti­voi­mi­seen. Sain kurssilta ko­tiin­vie­mi­sik­si toki ison kasan uutta energiaa ja us­kal­lus­ta, mutta se miten kurssi erosi muista olikin jotain mitä en osannut odottaa. Har­joi­tus­ten lomassa sain yl­lät­tä­viä ahaa-elämyksiä kuin tyhjästä. Olen viime vuodet niin kovasti kes­kit­ty­nyt uu­dis­tu­mi­seen ja uuteen energiaan, etten ole huomannut kuinka jokin vanha jarruttaa minua. Tuo jokin on tullut esiin eri­lai­si­na tun­te­muk­si­na kehossa, epä­on­nis­tu­mi­sen tunteina ja jo muu­ta­mas­sa eri­lai­ses­sa ener­gia­tul­kin­nas­sa, jossa olen käynyt.


Kurssilla käytyjen puh­dis­ta­vien ja avaavien har­joi­tus­ten avulla sain ensin ahaa-elämyksen, kes­kus­te­lus­sa opet­ta­ja­ni Annikan kanssa. Se tuli kuin salama kirk­kaal­ta taivaalta ja oivalsin, mistä tuo jarru johtuu. Kyseessä on lap­suu­des­ta­ni kumpuava kon­kreet­ti­nen jälki, jonka kanssa mieleni on tie­dos­ta­mat­ta­ni tais­tel­lut ai­kui­si­kään asti. Vaikka sain ison tuulen haasteen rat­kai­suun, tulee sen käsittely vaatimaan har­joi­tuk­sia etenkin luot­ta­muk­sen lu­jit­ta­mi­ses­sa ja an­teek­sian­ta­mi­ses­sa asioille, jotka minun on vain täytynyt ai­kai­sem­min elä­mäs­sä­ni käsitellä. Kerron tästä vaikka lisää toisella kertaa, kunhan olen pro­ses­soi­nut asiaa omassa päässäni.


Toinen suuri kokemus tuli toisen kurs­si­päi­vän regres­sio­har­joi­tuk­ses­sa, missä matkasin entiseen elämääni. Tuon elämän näkeminen oli todella tus­kal­lis­ta ja kau­his­tut­ta­vaa, mutta antoi lukuisia vas­tauk­sia tämän elämän haas­tei­siin. Nyt ymmärrän paremmin haavojani, ja osaan vastata niihin puhtaalla ener­gial­la ja lem­pey­del­lä.


Tällä kurssilla sain siis kohdata pimeitä puolia, niitä joita olen tie­dos­ta­mat­ta­ni halunnut peittää ja tu­kah­dut­taa. Tässä tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä pääsin kuitenkin vihdoin koh­taa­maan eniten pel­kää­miä­ni asioita, ja voi että, sehän se vasta siipiäni saakin kasvamaan. Aivan lot­to­voit­to siis että pääsin kurssille ja sain mukaani ison kasan mahtavia koh­taa­mi­sia, ihania ener­giays­tä­viä ja avaimet seu­raa­vien ovien avaa­mi­seen.


Opet­ta­ja­ni Annika pitää ainakin tois­tai­sek­si taukoa kurs­seis­ta, mutta voin vinkata sinulle jos seuraavia mah­dol­li­suuk­sia jossain välissä tulee!

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.