Background

Kuun vaiheet: uusikuu ja kasvava kuu

Kuun vaiheet ja vai­ku­tuk­set - ota ilo ja hyöty irti kuukauden jo­kai­ses­ta hetkestä

Kuun vaiheiden seu­raa­mi­nen on alkanut itselläni askel ker­ral­laan. Alkuun kiinnitin huomiota täysikuun aikaan, jolloin en saanut nukuttua. Koin täysikuun aluksi turhankin pai­nos­ta­va­na ja ah­dis­ta­va­na. Tunsin jon­kin­lai­sen omituisen energian pitävän hereillä ja koin olevani ek­syk­sis­sä, aivan kuin toisessa to­del­li­suu­des­sa. Suo­rit­ta­ja­mi­nä­ni oli tästä kau­huis­saan eikä osannut hyödyntää täysikuun po­ten­ti­aa­lia lai­sin­kaan. Päin­vas­toin täy­si­kuus­ta tuli kuukauden huonoin ajanjakso, jolloin tiesin jo valmiiksi olevani väsynyt ja sumussa.


Seuraava kiin­nos­tuk­sen kohteeni olikin sitten va­loi­sam­mat vai­ku­tuk­set uusikuu. Tämän kuun vaiheen kautta innostuin kuun­vai­hei­den po­si­tii­vi­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta ja mah­ta­vas­ta po­ten­ti­aa­lis­ta, jota meidän kaikkien kan­nat­tai­si tutkailla ja oppia hyö­dyn­tä­mään entistä enemmän.

Kuun vaiheet ovat osa luonnon kulkua

Niin uusikuu kuin kaikki muutkin kuun vaiheet ovat osa luonnon kulkua. Kuun vaiheiden vai­ku­tuk­sia on hyö­dyn­net­ty aikojen alusta tähän päivään asti mm. kasvien ke­rää­mi­ses­sä, vil­je­lys­sä, ra­ken­ta­mi­ses­sa ja jopa terveyden hoi­ta­mi­ses­sa.


Myös me ta­val­li­set tallaajat voimme hyötyä kuun vaiheista oman elämän suun­nit­te­lus­sa, menemättä sen syvemmin yk­si­tyis­koh­tiin. Seu­raa­mal­la kuun liikkeitä voimme löytää parhaat hetket niin suurten päätösten tekoon kuin lepoon ja hil­jen­ty­mi­seen­kin. Tässä tekstissä listaan tii­vis­te­tys­ti kuun kierron hyö­dyn­tä­mi­sen en­sim­mäi­set askeleet, joiden avulla saat parhaan ilon ja hyödyn irti yk­sin­ker­tai­sil­la muis­ti­sään­nöil­lä.

Uusikuu kannustaa pää­tök­sen­te­koon

Uusikuu aloittaa uuden kuun­kier­ron. Uusikuu on pit­kä­kes­tois­ten ta­voit­tei­den asetannan ja pää­tös­ten­teon aikaa eli voisi sanoa että joka yksi ins­pi­roi­vim­mis­ta kuun ajoista. Sen uutta energiaa ruok­ki­vis­ta vai­ku­tuk­sis­ta saamme nauttia vain muutaman päivän ajan kuussa, joten käytetään tämä aika luovasti ja viisaasti.

Uudenkuun aikana kes­kit­ty­mi­nen helpottuu, joten se kannattaa hyödyntää esi­mer­kik­si me­di­toin­nin ja it­se­tut­kis­ke­lun muodoissa. Voit miettiä millaisia haaveita sinulla on tulevalle, millaiset päätökset pal­ve­li­si­vat sinua paremmin niiden to­teut­ta­mi­ses­sa. Mieti myös mistä sinun olisi luo­vut­ta­va, jotta voisit tarjota tilaa uudelle. Vain pääs­tä­mäl­lä irti voit antaa uudelle tilan tulla luoksesi <3 Nyt kannattaa asettaa ihan kon­kreet­ti­sia ta­voit­tei­ta esi­mer­kik­si­kin omaa hy­vin­voin­tia tukemaan.


HUOM. Kokeile Havinan Uudenkuun me­di­taa­tio­ta täällä >>

1636016078762_Havina%20uusikuu-me.png

Kasvava puolikuu luo kasvua ym­pä­ril­leen

Kaikki, mitä haluat kasvattaa ja voimistaa saa nyt ext­ra­voi­maa kas­vavas­ta kuusta! Kuun valon voi­mis­tues­sa energiat ja eli­mis­töm­me kokevat kaiken voi­mak­kaam­pa­na. Kasvavan puolikuun vaihe kestää noin kahden viikon ajan. Hyvänä muis­ti­sään­tö­nä kasvavan kuun vai­ku­tuk­se­na voidaan pitää juurikin kas­vat­ta­vaa vai­ku­tus­ta.


Vi­sua­li­soi uudenkuun aikana aset­ta­mie­si toiveiden to­teu­tu­mis­ta, tunne kii­tol­li­suut­ta siitä kuinka ta­voit­tee­si to­teu­tu­vat. Tar­kas­te­le myös nouseeko ener­gi­aa­si vas­tus­tus­ta unelmiisi liittyen vai ovatko ne yhä kirkkaana mie­les­sä­si. Energiat voi­mis­tu­vat ja tunnet sen ehkä le­vot­to­muu­te­na. Nyt on aika pitää itsestä huolta ja ottaa isompia ja us­ka­li­aam­pia askelia unelmia kohti. Älä anna haas­tei­den tai vas­toin­käy­mis­ten lannistaa sinä ja kulje rohkeasti eteenpäin.


Kasvavan puolikuun vaihe on suotuisaa aikaa antaa myös keholle li­sä­buus­tia hyvän muodossa, kuten nauttia vi­ta­mii­ne­ja ja li­sä­ra­vin­tei­ta, hoitaa ihoa ja vaikkapa ihan leikata hiukset, jotka kaikki saavat nyt vahvuutta ajan voimasta. Painon nousu - nesteiden ja kuona-aineiden ker­ty­mi­nen kehoon on to­den­nä­köi­sem­pää ajan­jak­sol­la. Tämän voi onneksi ajatella myös lihasten kannalta, eli har­joit­te­le­mal­la li­has­kun­toa kasvavan kuun aikana, kasvavat li­hak­set­kin paremmin.


Myös henkisiä voi­ma­va­ro­ja vah­vis­ta­via har­joi­tuk­sia kannattaa har­joit­taa kasvavan kuun aikaan. Uudet ih­mis­suh­teet, työkuviot, projektit, so­pi­muk­set ja kai­ken­lai­set ai­ko­muk­set saavat po­si­tii­vis­ta virtaa alleen.

1636016168805_Havina%20kasvava%20kuu-me.png

Millaisia ajatuksia kuun vaiheet herättävät sinussa?

Oletko jo huomannut jotain vaikutuksia kuun vaiheissa?


Kirjoitan seuraavan täydenkuun aikaan lisää kuun vaiheista, jolloin vuorossa ovat täysikuu ja vähenevä kuu.

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.