Background
15.11.2021

Kuun vaiheet: täysikuu ja vähenevä kuu

Näin sinäkin saat parhaan hyödyn irti kuukauden jo­kai­ses­ta hetkestä

Kuun vaihe ker­ral­laan olen oppinut hyö­dyn­tä­mään ai­kai­sem­min jopa haas­ta­val­ta tuntuvia kuukauden vaiheita. Lue myös ai­kai­sem­pi Ins­pi­raa­tio uuden kuun ajasta ja kas­vavas­ta kuusta sekä uudenkuun me­di­taa­tio:

Havina / Uusikuu ja kasvava kuu >> 

Havinan Uudenkuun me­di­taa­tio­ta täällä >>

Täysikuu kannustaa tun­nis­ta­maan haasteet ja pääs­tä­mään irti

Täysikuu on monelle tuttua aikaa - eikä vält­tä­mät­tä ihan po­si­tii­vi­ses­sa mielessä. Täysikuun voi­mis­ta­vat vai­ku­tuk­set ovat onneksi voi­mak­kaim­mil­laan kuitenkin vain lyhyen aikaa. Itselläni vai­ku­tuk­set näkyvät jo muutamaa päivää ennen täy­si­kuu­ta, mutta olen jostain lukenut, että kuun voi­mak­kaim­mat vai­ku­tuk­set kes­täi­si­vät ai­noas­taan noin +- 6 tunnin ajan.


Hyödynnä täy­den­kuun po­ten­ti­aa­li kuun­te­le­mal­la vais­to­ja­si ja tar­pei­ta­si

Täysikuun aikaan kuun valo on suu­rim­mil­laan, kuun ollessa suoraan vas­ta­pää­tä aurinkoa. Vai­ku­tuk­sil­taan tämä ilmenee hyvin in­ten­sii­vi­se­nä energiana ja pimeän puolen va­lai­se­mi­se­na.


Vaistomme voi­mis­tu­vat, tunteet ovat pinnassa ja mieli saattaa olla le­vot­to­mam­pi. Täysikuun aikana energia on suu­rim­mil­laan. Kai­ken­lai­set pimeät puolet, eli haasteet ja ikävätkin asiat ko­ros­tu­vat. Tällöin esi­mer­kik­si kehon haas­te­ti­lat ja on­net­to­muu­det saattavat ilmetä ja tuntua voi­mak­kaam­pi­na.


Kun hyväksyt täy­den­kuun energian saat kään­net­tyä monelle ne­ga­tii­vi­sel­ta tuntuvan vai­ku­tuk­sen hyö­dyk­se­si. Täy­den­kuun aikana kan­nat­taa­kin suunnata energia it­se­reflek­toin­tiin ja ir­ti­pääs­tä­mi­seen. In­tui­tio­si voi­mis­tues­sa voit saada oi­val­luk­sia ta­voit­tei­sii­si liittyen. Ole siis tarkkana ja kirjaa vil­leim­mät­kin unet muistiin tulevaa varten.


Täysikuu valaisee pi­meim­mät­kin paikat, joten mieti tarkkaan mitkä asiat elä­mäs­sä­si vetävät sinua alaspäin tai jar­rut­ta­vat ete­ne­mis­tä­si. Mistä asioista haluaisit päästää irti? Vain ir­ti­pääs­tä­mäl­lä teet tilaa uudelle. Täysikuu on hyvä hetki istuttaa toiveet ja ta­voit­teet tulevalle kuu­kau­del­le.

Kokeile alla olevaa täyden kuun soin­tu­me­di­taa­tio­ta ja ota täysikuun voima hal­lin­taa­si!

1637045052122_T%C3%A4ysikuun%20vaikutukset-me.png

Vähenevä puolikuu on detoxin ja kon­ma­ri­tuk­sen aikaa

Vähenevän kuun aikana myös kehomme ja mielemme haluavat hakeutua eroon kaikesta yli­mää­räi­ses­tä.

Tämä onkin otollista aikaa puhdistaa kehoa ja mieltä aloit­ta­mal­la puh­dis­ta­va detox-kuuri, jolla saat kehosta kuona-aineet pois­tu­maan. Myös mielen rau­hoit­ta­mi­nen ja tyh­jen­tä­mi­nen on kevyempää ja ärtynyt mieli rentoutuu helpommin.


Keho on vas­taa­not­ta­vai­sem­pi voimaa ja kes­tä­vyyt­tä tar­vit­ta­vaan har­joit­te­luun. Runsas veden juominen lisää hyviä vai­ku­tuk­sia ja auttaa kehon kuona-aineita ja tok­sii­ne­ja pois­tu­maan. Näin vältyt myös turhilta pään­sä­ryil­tä tai muilta ikäviltä vai­ku­tuk­sil­ta, kun keho tekee kaikkensa puh­dis­tau­tu­mi­sen eteen.


Vähenevän kuun aikana kodin pe­rus­teel­li­nen siivous, ta­va­roi­den pois heit­tä­mi­nen ja kunnon kon­ma­ri­tus sujuu kuin luon­nos­taan.

1637045052172_V%C3%A4henev%C3%A4n%20kuun%20vaikutukset-me.png

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.